Happy Birthday To Ya (Stevie Wonder)

6 5 -4 -3 -3″ -2 2
Happy Birth – Day to ya


6 5 -4 -3 -3″ -2 2
Happy Birth – Day to ya

-3′ -3 -4 5 -5 5 -4
Hap – py Birth – day